Beroepsaansprakelijkheid

Als ondernemer loopt u het risico verantwoordelijk te zijn en bijgevolg aansprakelijk gesteld te worden voor schade die u, in het kader van uw beroepsactiviteiten en uiteraard die van uw onderneming, zou kunnen toebrengen aan klanten, leveranciers en derden.

Waar de regelingsbasis van het contract Burgerlijke Aansprakelijkheid zich beperkt tot de dekking voor uw niet-contractuele aansprakelijkheid gaat de waarborg beroepsaansprakelijkheid verder in die zin dat zij, met uitzondering van opzettelijke daad, waarborg verleent voor contractuele en beroepsfouten. Ook de financiële gevolgen van zware fouten of repetitieve lichte fouten zijn in de dekking opgenomen.
Vaak wordt de polis ‘beroepsaansprakelijkheid’ geassocieerd met intellectuele beroepen, waarbij deze voor sommige beroepen zelfs verplicht is.

Denken we hierbij aan polissen beroepsaansprakelijkheid voor vrije beroepen als (para-) medici (kinesisten, tandartsen, verpleegkundige, vroedvrouw, …), architecten, notarissen,  verzekeringsmakelaars, …

Algemeen wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

  • BA-uitbating: dekt de aansprakelijkheden van de onderneming tijdens de uitbating van de onderneming
  • BA-na levering: dekt de schade die veroorzaakt wordt na levering door de verwerkte producten of door de onderneming uitgevoerde prestaties

BA- na levering:

Dit is een waarborg ter dekking van de contractuele en extra-contractuele BA van de verzekerde voor schade veroorzaakt aan derden als gevolg van geleverde goederen of uitgevoerde werken. Deze verzekering dekt de schade ontstaan door vergissingen of gebreken tijdens de conceptie, de fabricatie, de voorbereiding, de uitvoering, de conditionering en de voorstelling van producten of gedurende het plaatsen van installaties of na uitvoering van de werken.

OPMERKING: de schade aan derden is gedekt, de schade aan het geleverde product blijft ten laste van de onderneming.

Indien de uitbatingszetel in België is gevestigd, is de dekking van toepassing op levering over de hele wereld (uitgezonderd de Verenigde Staten en Canada)

BA toevertrouwde goederen:

Dit zijn roerende of onroerende goederen die aan derden toebehoren en die u toevertrouwd zijn in het raam van de activiteiten die verzekerd zijn door de waarborg BA-uitbating en die deel uit maken van een werk, een herstelling of een onderhoud.

Alle materiële schade aan de toevertrouwde goederen tijdens het werk, het laden, het uitladen zijn gedekt alsook de immateriële gevolgschade.

Offerte aanvragen